IMISK Grubu'na hoşgeldiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İMİSK İTHALAT İHRACAT TİC.VE NAK. A.Ş. (“İMİSK”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve  ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına, üçüncü taraflara aktarılmasına, silme ve imha işlemlerine ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (kişisel veri) aşağıda belirtildiği şekilde yasal mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerin korunması hususunda bilgilendirme amacı ile İMİSK’in kişisel veri sahiplerine yönelik ilgili Kanun kapsamında aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.
İşbu metin yalnızca aydınlatmak amacı ile hazırlanmış olup rızaya ilişkin bir husus içermemektedir.

I. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun uyarınca; veri sorumlusu sıfatı ile İMİSK tarafından işlenmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ
a) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI
IMISK, kişisel verilerinizi her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmektedir. Bunlar; https://www.imisk.com.tr/web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden herhangi bir talepte bulunduğunuzda veya web sitesi üzerinden yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde veya IMISK ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, elektronik veya fiziksel araçlarla toplanmaktadır.

b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (örneğin fiziki evrak) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.
IMISK, işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, vize ve pasaport işlemlerinin yürütülmesi , uçak rezervasyonlarının yapılması ve bilet alım süreçlerinin yürütülmesi, sağlık poliçelerinin takip ve muhafaza edilmesi ile IMISK’in tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI
IMISK tarafından edinilen kişisel verileriniz, 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devir edilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

IV. İŞLEME SÜRECİ
Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilecek, işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır. Yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verileriniz Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silenecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan IMISK’e yöneltebileceğiniz haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda açıklanan Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, https://www.imisk.com.tr/ adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını “Rüzgarlıbahçe Mah. Ardıç Sk. Acarlar İş Merkezi, F Blok, Kat:7/17 Kavacık, Beykoz /İSTANBUL ” adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri imisk@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
IMISK nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

VI. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile her türlü soru, öneri, Aydınlatma Metni, Saklama ve İmha  Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde bize ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgileri :  

 • E-Posta: info@imisk.com.tr
 • İletişim Adresi:  Rüzgarlıbahçe Mah. Ardıç Sk. Acarlar İş Merkezi, F Blok, Kat:7/17 Kavacık, Beykoz /İSTANBUL 
 • Telefon Numarası                       : (+90 216) 425 3133

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

İMİSK İTHALAT İHRACAT TİC.VE NAK.A.Ş.